Διαταραχές Άρθρωσης

Συνήθεις δυσκολίες άρθρωσης σε παιδιά

Σε μερικά παιδιά με κανονική νοημοσύνη συμβαίνει κατά την προσχολική ιδιαίτερα ηλικία , να μη μπορούν να προφέρουν μια σειρά από φθόγγους ή να τους προφέρουν λανθασμένα . αυτοί είναι συνήθως οι συριστικοί << σ, ζ,ξ,ψ,τς ,τζ>> και το <<ρ>>, καθώς και οι ηχηροί φθόγγοι << ντ, μπ, γκ >>. Οι αιτίες μπορεί να βρίσκονται κυρίως στο σύστημα υποδοχή ,στο μικροκινητικό ή και στα δυο. Αυτές οι παρεκκλίσεις μπορεί να θεωρηθούν μέχρι το τρίτο χρόνο σαν φυσιολογικές ,σαν ιδιομορφίες της ηλικίας. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ακουστικά το <<ρ>> από το <<λ>> , πράγμα που συνηγορεί για μια μερική ή γενικότερη φθογγική αγνωσία. Συμβαίνει στη μικρή παιδική ηλικία το φαινόμενο της αντιστροφής φθόγγων και συλλαβών : αρκετά –ακρετα , βιβλίο –βιλβίο , τραπέζι –ταρπέζι κ.α . οι αντικαταστάσεις φθόγγων είναι άφθονες και ποικίλες. Έτσι για παράδειγμα έχουμε αντί για <<ρ>> -λ και αντί <<σ>> – θ ,αντί για <<β>> – δ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο λογοθεραπευτής είναι υπεύθυνος για την διάγνωση και τη δημιουργία προγράμματος αποκατάστασης των διαταραχών στην άρθρωση σε ενήλικες και παιδιά. Με τη χρήση ειδικών δοκιμασιών αξιολόγησης της άρθρωσης εντοπίζει τις δυσκολίες . επιπλέον εξετάζεται η λειτουργία και η αρτιότητα των οργάνων της άρθρωσης (γλώσσα, χείλη, υπερώα κ.α.) με ένα στοματοπροσωπικό έλεγχο. Ένας γενικός έλεγχος της επικοινωνίας και της γλωσσικής ανάπτυξης κρίνεται απαραίτητος ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καθενός .

Close Menu